Jamia Sufiya

List of Donors to Jamia Sufiya

AU

Asif Ashraf Uncle Khalid

£40.00 1st April 2021
AK

Asif Ashraf Kalsume Ashraf Sohail Ashraf

£50.00 31st March 2021
AN

Asif Ashraf Femida khan Nasser khan

£115.00 26th March 2021
AZ

Asif Ashraf Zaheer

£15.00 26th March 2021
AN

Asif Ashraf Nazia khan

£100.00 25th March 2021
MK

Muzammil Kheiri

£103.30 21st March 2021
AN

Asif Ashraf Tazeem Najmair Ashraf Maqsood begum

£200.00 19th March 2021
AS

Asif Ashraf Kalsume Ashraf Sajard Rameez

£70.00 4th March 2021
AR

Asif Ashraf RAMEEZ AND ZAYAAN

£70.00 10th February 2021
AF

ASIF ASHRAF FAMiDA KHAN

£40.00 20th January 2021
AU

ASIF ASHRAF UNCLE SHABIR

£20.00 1st January 2021
AS

Asif Ashraf Sajid Ashraf

£20.00 25th December 2020

Send this to a friend